กิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประสานการร่วมทุนระหว่างไทย ลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท T.M.C. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท SV Constructionn.co.,Ltd. (สปป.ลาว) ในการก่อตั้งบริษัทใหม่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยทุนการจดทะเบียนขั้นต้นเท่ากับ ๑,๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ กีบ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๕,๗๒,๐๐๐ บาท

การร่วมทุนในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้จัดทำการศึกษาจริงในการบริการวิชาการในเรื่องส่งเสริมธุรกิจไทยกับอาเซียน ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นผู้ประสานงานเพื่อเป็นกรณีศึกษาของหลักสูตร MBA การจัดการธุรกิจโลก ดังนั้นจากการประสานติดต่อของวิทยาลัยฯ ทำให้เกิดความร่วมมือลงทุนนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา