กิจกรรมที่ผ่านมา

รู้เขารู้เรา กับชาวอินโดนีเซีย

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงาน พร้อมด้วย ทีมจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เวลา 10.00น. ร่วมประชุมเพื่อทำแผนกับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้งหมด 7 โรงเรียน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช จะช่วยประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 45 จังหวัด รวม 300 โรงเรียน ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ