กิจกรรมที่ผ่านมา

รู้เขารู้เรา กับชาวอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มอบหมาย อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Meithiana Indrasari และ Dr.Nur Syamsudin อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Dr.Soetomo University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ในหัวข้อ “Measurement of Performance Management” ณ ห้อง ๗๐๓ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙