กิจกรรมที่ผ่านมา

เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว เยี่ยมเยือนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล ที่ปรึกษาคณบดี และอดีตผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) พร้อมด้วยอาจารย์กชพร นรมาตย์, อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ และสาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ท่านนางบัวจัน สีหานาด หัวหน้าห้องการศูนย์กลางหะพันธ์แม่หญิงลาว, ท่านนางจอมแพง พูมปันยา หัวหน้ากรมจัดตั้ง ศูนย์กลางหะพันธ์แม่หญิงลาว และนางสุทิลาด แสงดารา วิชาการแผนกสัมพันธ์ และร่วมมือต่างประเทศ ศูนย์กลางหะพันธ์แม่หญิงลาว คณะผู้บริหารจากศูนย์กลางหะพันธ์แม่หญิงลาว ในโอกาสเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมแม่หญิงลาวในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘