กิจกรรมที่ผ่านมา

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว สู่การแข่งขันใน AEC

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำคณาจารย์ ได้แก่ รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล ที่ปรึกษาคณบดีและอดีตผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.) , พันเอก ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ อาจารย์พิเศษ พร้อมนิสิตหลักสูตร Ph.D, MBA สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) เข้าพบ ท่านบุญรงค์ พงษ์เสถียรศักดิ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแขวงสะหวันนะเขตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำ รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล, พันเอก ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ คณาจารย์พร้อมนิสิตหลักสูตร Ph.D, MBA สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต โดย รศ.ดร.สีทา เขมมะลาด รองอธิการบดีฝ่ายค้นคว้า วิจัยและหลังปริญญาตรี ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปป.ลาว" ณ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ในช่วงบ่าย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำคณาจารย์พร้อมนิสิต เข้าศึกษาดูงาน บริษัท มิตรลาว จำกัด โดย คุณบวรนันท์ ทองกัลยา นิสิตหลักสูตร Ph.D. สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๑ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตรลาว จำกัด และคุณปรีชา ปัญจธนศักดิ์ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและจัดซื้อให้การต้อนรับ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากคุณประสงค์ ปิ่นวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิตรลาว จำกัดป.ลาว

หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัท ปาโลมาคำ จำกัด โดยคุณเกีย อู๋สิททิเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาโลมาคำ จำกัด ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำคณาจารย์พร้อมนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กราบขอพร และศึกษาศิลปวัฒนธรรมแขวงสะหวันนะเขต ณ พระธาตุอิงฮัง และในช่วงบ่ายจัดการอภิปรายกลุ่มถึงการศึกษาดูงาน และประโยชนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน