กิจกรรมที่ผ่านมา

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บรรยายพิเศษ หัวข้อ"ความสำคัญของความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" บรรยายโดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง ๔๐๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

หลังจากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง วิทยาลัยพาณิชยสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และนายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นตัวแทนของ ศตท. ซึ่งต่อไปจะเรียนว่า"ศสตท." ในการให้บริการข่าวสารและความก้าวหน้าด้านวิชาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบที่เหมาะสมปสู่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และปรชาชนทั่วไปในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม