กิจกรรมที่ผ่านมา

หลักสูตรดี รู้ลึกรู้จริง ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เส้นทางโลจิสติกส์ การนำเข้า-ส่งออก เมืองเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บรรยายพิเศษและให้ความรู้เรื่องการนำเข้า-ส่งออก ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจในอนาคต นำความรู้ที่ได้รับมาประกอบการสร้างด่านสินค้าจำลองของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และเป็นข้อมูลประกอบการเขียนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ทักษะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่นิสิต ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง