กิจกรรมที่ผ่านมา

แถลข่าวแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจอาเซียน ชิงทุนการศึกษาดูงานธุรกิจชายแดนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าวการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจอาเซียน ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ชั้น ๘ ห้อง Auditorium ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีทักษะอาชีพทางด้านการประกอบธุรกิจ โดยใช้หลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการแข่งขัน เน้นการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาถึงวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน สร้างความมั่นใจให้กับนิสิตนักศึกษาในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ และเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพทางการแข่งขันการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ รับผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนิสิตปริญญาตรี จำนวน ๕๐ ทีม ทีมละ ๕ คน ชั้นปีที่ ๑ – ๔ หัวหน้าทีมเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ และมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน ๑ ท่าน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศท่องเที่ยว ศึกษาดูงานธุรกิจชายแดนไทย และรางวัลชมเชยอีกมากมาย