กิจกรรมที่ผ่านมา

รู้เขารู้เรา กับชาวอินโดนีเซีย

พลโท ดร.สิงห์ทอง หมีทอง นายดำรง เภตรา นายกเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นางระพีพรรณ วงค์ศิริเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนเกาะสีชัง ร่วมประชุม ดำเนินการ 8 กิจกรรม ดังนี้

  1. การจัดอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชมชนกับปราชญ์ชาวบ้าน
  2. การบริหารจัดการปัญหาขยะ
  3. การสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ
  4. ชุมชนสีขาวปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
  5. ชุมชนสิ่งแวดล้อม
  6. การฝึกอาชีพเสริมแก่ประชาชน
  7. ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาให้กับเยาวชนบนเกาะ
  8. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนเกาะสีชัง

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา