กิจกรรมที่ผ่านมา

บทความวิจัย เรื่อง"ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว"

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง "ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว" ในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารหกสิบพรรษามหาราชินี อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา