กิจกรรมที่ผ่านมา

รู้เขารู้เรา มุ่งสู่ประชาคม ASEAN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล อดีตผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และคณะ เดินทางสู่ประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาเศรษฐกิจการค้า การขนส่งสินค้า ของประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยเข้าศึกษาดูงาน ท่าเรือน้ำลึก เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 1-2 ดูงานพรมแดนหาดเล็ก-แจมเยือน แล้วเดินทางต่อมาดูท่าเรือน้ำลึกคลองใหญ่ และกลับไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ เกาะกง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมรับประชาคมอาเซียน