ธุรกิจด้านอื่นๆ

  1. แนวทางในการทำธุรกิจแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศกัมพูชา
  2. แนวทางกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและเวชภัณฑ์ไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง)
  3. รูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
  4. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
  6. ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน
  7. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีศึกษา วิศวกรที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดระยอง
  8. ทฤษฎีสองปัจจัย (ปัจจัยค้ำจุน-ปัจจัยจูงจัย) ที่มีอธิพลต่อระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณีศึกษาตำบลปากน้ำ จังหวัดระยอง
  9. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง
  10. ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ของบริษัทเฉียวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด